ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) การระบายอากาศและความเข้มข้นของกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิดและโครงสร้างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และแหล่งอาหาร ไส้เดือนมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70-80 % ของน้ำหนักตัว และกิจกรรมต่างๆ ของไส้เดือนดินจะขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน โดยความชื้นของดินมีอิทธิพลต่อจำนวนและน้ำหนักตัวของไส้เดือนดิน ซึ่งไส้เดือนดินแต่ละสายพันธุ์ก็จะเจริญได้ดีที่ระดับความชื้นที่แตกต่างกันไป แต่โดยมากจะชอบอาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้นประมาณ 60-80 %
สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินจะประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส โดยไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนจะทนต่อช่วงที่สูงได้ดีกว่าไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว
ไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะชอบดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง (pH เท่ากับ 0.7) แต่ไส้เดือนดินสามารถอาศัยอยู่ในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5-8 ได้ การใช้ปูนขาวเจือจางน้ำพ่นลงไป ในบ่อสามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงให้ต่ำลงได้
ชนิดและโครงสร้างของดินส่งผลต่อประชากรของไส้เดือนดินทางอ้อม โดยเนื้อดินที่เหนียวและแน่น หรือมีส่วนผสมของกรวดทรายอยู่มาก จะส่งผลให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ยากและมีแหล่งอาหารอยู่น้อย การระบายน้ำและอากาศไม่ดี ทำให้มีประชากรไส้เดือนดินอยู่น้อย นอกจากนี้ไส้เดือนดินสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินทั่วไปที่มีความเข้มข้นระหว่าง 0.01-11.5 % แต่ดินที่มีปริมาณความเข้มข้น ของกาซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงก็ส่งผลเสียต่อไส้เดือนดินด้วยเช่นกัน
ในดินที่มีอินทรียวัตถุน้อยจะพบไส้เดือนดินอาศัยอยู่น้อย ในทางตรงกันข้ามบริเวณดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมากก็จะพบไส้เดือนดินในปริมาณมาก ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นในดินจะส่งผลให้ดินมี โครงสร้างที่ดีขึ้นเหมาะต่อการอาศัยอยู่ของไส้เดือนดิน และปริมาณอินทรียวัตถุเหล่านี้ยังเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนดินอีกด้วย ซึ่งอาหารของไส้เดือนดิน จะประกอบด้วย ดิน เศษอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย จุลินทรีย์ขนาดเล็ก รวมถึงกรวดทรายด้วยซึ่งไส้เดือนดินจะกินกรวดทรายเข้าไปเพื่อใช้ในการช่วยบดย่อยอาหารthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm